L’Autoritat Portuària d’Alacant, sota la denominació comercial d’Alacant Port, es l’organisme públic responsable de la gestió del port d’Alacant, de titularitat estatal, situat a la ciutat que li posa nom.

La APA, com la resta d’Autoritats, depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i es regeix pel Real Decret Legislatiu 2/2011 del 5 de setembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant. Aquesta llei estableix el rol que ha d’exercir l’APA en el compliment de les funcions que te encomanades, aixina com la seua estructura organitzativa.

D’altra banda, el Pla Estratègic de l’APA fixa la seua missió i els objectius estratègics a aconseguir en els pròxims anys.

El Port d’Alacant es configura com port de eixida per el Nord d’Àfrica, Balears i Canarias.

El comerç exterior alacantí troba en ell la seua porta natural de eixida per l’exportació de calçat, joguet, marbre, producció tèxtil i agrícola amb destinació principalment a: Europa, Amèrica i el Nord d’Àfrica, constituint a més la porta d’entrada per la importació de màquines i eines auxiliars de calçat, productes agrícoles i aliments dels països asiàtics i altres socis comercials europeus com Portugal

Està equipat amb infraestructures y serveis dissenyats per donar la millor resposta a les demanes del vaixell i de la mercaderia i oferir als seus usuaris facilitats modernes capaces de manipular i emmagatzemar qualsevol tipus de mercaderia.

La canalització de les mercaderies a través del Port d’Alacant respon a la minimització del cost de distribució total, que no sols integra el cost econòmic sinó que te molt en compte la minimització de riscos i la reducció de temps.

Qualitat de servei

Aquesta línia d’actuació, el Port d’Alacant es un port eficient, segur, competitiu i de futur, dotat d’una mà de obra qualificada i un entramat d’empreses portuàries amb un alt grau d’eficàcia.

Comunicacions

El Port d’Alacant disposa d’unes immillorables comunicacions al servei d’un transport ràpid i segur amb enllaç directe a qualsevol punt de la Península Ibèrica i resta d’Europa. El transport rodat està enllaçat a traves de l’Autopista del Mare Nostrum, i les Autovies Madrid-Albacete i del Mediterrani, amb enllaç directe a tota Andalusia.

En quant al transport ferroviari, està connectat també a les denses xarxes de ferrocarrils espanyola y europea.

La terminal de contenidors disposa d’accés directe a la terminal de ferrocarril, el que permet un transport ferroviari ràpid i fluid.

L’Aeroport Internacional d’Alacant-Elx, a solo uns minuts del port, ha realitzat nombroses inversions per a atendre l’important volum de trànsit de la regió, convertint-se en un aliat indispensable per a completar la connexió aèria del port, i de tota la província

Innovació

El compromís per impulsar la competitivitat, atractiu i sostenibilitat de la província d’Alacant ha portat a l’Autoritat Portuària a posar en valor la innovació, creant l’Alacant PortLab, un laboratori d’innovació oberta, en col·laboració amb el clúster logístic-portuari, amb la finalitat de desenvolupar un model d’innovació distintiu, obert i sostenible.

Sostenibilitat

L’Autoritat Portuària d’Alacant està compromesa en la contribució a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible que es recullen en l’Agenda 2030 i, especialment, de les iniciatives consensuades per al conjunt del Sistema Portuari de Titularitat Estatal. La implantació de mesures correctores, aixina com la gestió preventiva de les operacions en funció dels valors meteorològics i de contaminació atmosfèrica obtinguts en temps real, han contribuït a una important millora de la qualitat de l’aire. La qualitat i gestió de les aigües un altre dels objectius prioritaris duent a terme campanyes de mostreig amb analítiques d’aigües i sediments en totes les dàrsenes portuàries i implantant, d’igual forma, un sistema d’optimització d’ús de l’aigua, utilitzant aigua regenerada per al reg de la vegetació existent. Entre moltes altres accions, també s’han adequat les instal·lacions ferroviàries a trens de major longitud, amb la finalitat d’impulsar el trànsit ferroviari coma alternativa més eficient al transport per carretera. Especialment en la seua connexió amb el centre de la península i, en el futur, amb el corredor mediterrani.  

Skip to content