Presentació Autoritat Portuària

El port d’Alacant, principal plataforma logística de la província d’Alacant, afronta el futur des de la seguretat que li atorga el ser un instrument imprescindible per la rellançada de l’economia alacantina en el nou ordre global que s’acosta

La potencialitat de Port d’Alacant es basa en la seua ubicació geogràfica, pues abasta un àrea d’influència on conflueixen municipis tan rellevants con Alacant, Elx, Múrcia i Albacete, penetrant inclús cap a Madrid per les zones industrials del Vinalopó. La fortalesa del teixit empresarial d’aquest espai s’assenta en una optima infraestructura del transport: port, autopistes, carreteres y aeroport, amb la que s’incrementa la seua capacitat exportadora y la seua tradició comercial.

Però el compromís de l’Autoritat Portuària d’Alacant no es centra únicament en el desenvolupament i gestió de les infraestructures logístiques, sinó que està compromès amb les institucions publiques, socials i econòmiques per introduir els canvis estratègics necessaris i aixina afavorir l’assentament de noves empreses en el seu entorn d’influència.

La definició i desenvolupament d’un nou model portuari es un objectiu en curs on el seu desenvolupament va parell a l’estratègia logística de la Comunitat Valenciana. L’adequació de les infraestructures existents de la nova dàrsena sud contribuiran a una major especialització comercial.

 • Objectius
 • Funcions
 • Realització, autorització y control de les operacions marítimes i terrestres relacionades amb el tràfic i els serveis portuaris.
 • Ordenació de la zona de servei del port i dels usos portuaris.
 • Planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les obres i serveis del port i de les senyals marítimes.
 • Gestió del domini públic portuari i de les senyals marítimes.
 • Optimització de la gestió econòmica i rendibilitat del patrimoni i recursos del port.
 • Foment d’activitats industrials i comercials relacionades amb el tràfic en el espai portuari.
 • La presentació dels serveis generals, gestió i control dels serveis portuaris per aconseguir que es desenvolupin en condicions òptimes d’eficàcia, economia, productivitat i seguretat, sense perjudici de la competència d’altres organismes.
 • L’ordenació de la zona de servei del port i dels usos portuaris.
 • La planificació, construcció, conservació i explotació del les infraestructures necessàries per el desenvolupament de l’activitat.
 • La gestió del domini públic portuari i de les senyals marítimes.
 • L’optimització de la gestió econòmica i la rendibilitat del seu patrimoni.
 • El foment de les activitats industrials i comercials relacionades amb el tràfic marítim o portuari.
 • La coordinació de les operacions de diferents maneres de transport en el espai portuari.
 • L’ordenació i coordinació del tràfic portuari, tant marítim com terrestre.
 • L’aprovació de tarifes dels serveis comercials que es presten, aixina com procedir a la seva aplicació i recaptació.
 • La recaptació de les taxes per les concessions i autoritzacions atorgades, vigilant el compliment de les clàusules i condicions establertes.
 • El desenvolupament d’estudis e investigacions, així com formació del seu personal, en matèries relacionades amb l’activitat portuària i la protecció del medi ambient.