Tractament de residus

Des de temps immemorials s’ha considerat a la mar com el receptor de les deixalles generades per l’activitat humana, tant en terra com en la pròpia mar. L’efecte acumulatiu en el temps, així com l’augment dels residus, tant en quantitat com en efecte nociu, estan esgotant la capacitat de regeneració biològica de les mars i oceans. La contaminació marítima causada per l’ús humà de les mars causa alteracions en l’ecosistema oceànic de tal forma que els efectes retornaran a l’ésser humà en forma de contaminació d’aliments, alteració de les costes, etc.

A partir de les grans catàstrofes produïdes en les nostres mars i oceans, s’ha creat una forta consciència social sobre els greus efectes contaminants d’un vessament accidental o intencionat d’hidrocarburs i altres productes semblants, però no es té en compte el greu mal que ocasionen les deixalles generades pels vaixells a causa de la seua activitat diària i que s’aboquen directament a la mar, com les aigües de sentines, les aigües negres o els residus sòlids.

Aquest mal mediambiental pot ser evitat entregant aquestes deixalles en un port en el qual facen escala i tractant-los per al seu posterior lliurament a una instal·lació de reciclatge o eliminació, el seu abocament al clavegueram públic o fins i tot a la mar, una vegada complisquen els requisits mediambientals necessaris per a això.

A més, molts d’aquestes deixalles poden valorar-se i reciclar-se, disminuint el cost mediambiental associat a aquests.

El Conveni *MARPOL 73/78 és un acord internacional, ratificat per una gran quantitat de països, entre ells Espanya, per a evitar la contaminació de mars i oceans produïda pel trànsit marítim i pels possibles vessaments d’olis/hidrocarburs o altres substàncies nocives. Excepte autorització expressa de Capitania Marítima, tots els vaixells han de fer lliurament de les deixalles que hagen generat abans d’abandonar el port, llevat que el Capità puga demostrar que disposa d’una capacitat d’emmagatzematge suficient a bord fins a la següent escala en un port que dispose d’instal·lacions adequades de recepció.

Per a l’Autoritat Portuària, la protecció del medi marí constitueix una de les seues prioritats mediambientals i, en aqueix sentit, ha regulat la prestació del servei portuari de recollida de residus, conforme al Conveni Internacional per a previndre la contaminació pels vaixells “MARPOL”, i a la legislació vigent. Ha establit les pràctiques d’operació i control, i el lliurament de residus pels vaixells a les instal·lacions portuàries receptores per a una correcta gestió ambiental, que salvaguarden els nostres entorns marins.

Skip to content