Avis Legal

POLÍTIQUES D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

El present avís i informació legal regula l’ús de l’servei de la pàgina web d’Internet www.puertoalicante.com (en endavant, el “Portal”) que la AUTORITAT PORTUÀRIA D’ALACANT (en endavant APA) posa a disposició dels usuaris d’Internet .

A) DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL PORTAL

El titular del Portal www.puertoalicante.com és l’Autoritat Portuària d’Alacant, amb domicili en Moll de Ponent, 11, 03001 ALACANT, amb CIF Q-0367005-F.

L’APA és l’organisme públic responsable de la gestió del Port d’Alacant, dependent de el Ministeri de Foment i de titularitat estatal.
Es regeix pel text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/1011, de 5 de setembre.

Dades de contacte:

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
Muelle de Poniente , 11,  03001 ALICANTE
Tel : 965 130 095
Fax: 965 130 034
presidencia.apa@puertoalicante.com Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-

B) OBJECTE DEL PORTAL

El Portal del Port d’Alacant és una iniciativa de l’APA que constitueix una eina promocional del Port que compta amb informació de les seves activitats comercials, industrials, socials i culturals via Internet.

Està dirigida tant a la societat en general com a les empreses de la cadena logística, incloent serveis d’informació, comercials i operatius associats a el transport de mercaderies i altres funcionalitats útils accessibles de manera molt senzilla.

Mitjançant l’accés a l’Portal, els usuaris podran gaudir d’l’ús de diversos continguts i serveis que seran oferts per l’APA o, si s’escau, per terceres entitats en les condicions que es determinin per a aquestes.

C) CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen regulen l’accés i ús del Portal www.puertoalicante.com.
Dins de l’expressió “Portal” es comprenen -amb caràcter delimitatiu però no limitador- els textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, etc. inclosos en el mateix, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual d’acord a l’Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual o norma que en un futur la succeís.

S’adquireix la condició d’usuari mitjançant l’accés a l’Portal. L’usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars i privats, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització posterior dels mateixos amb ànim de lucre o report d’algun benefici, directe o indirecte, excepte els supòsits estrictament permesos.

L’accés a l’Portal implica que l’usuari adquireix una sèrie de drets i obligacions, a fi de garantir l’adequat gaudiment dels serveis i continguts que es troben en el mateix i que l’APA posa a disposició gratuïtament de l’usuari, fora de perill que les condicions particulars que regulen un determinat servei o contingut accessible a través del Portal disposen que l’usuari hagi de desemborsar una quantitat econòmica per a l’ús i gaudi de la mateixa.

L’usuari és conscient que l’accés i utilització dels serveis i continguts del Portal es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Les presents condicions generals d’ús són acceptades expressament i plenament per l’usuari pel sol fet d’accedir a l’Portal i / o la visualització dels continguts o utilització dels serveis continguts en el portal. Si aquestes condicions generals foren substituïdes per altres en tot o en part, aquestes noves condicions generals s’entendran acceptades de forma idèntica a l’exposada. No obstant, l’usuari del Portal haurà d’accedir a aquestes condicions generals de forma periòdica per a conèixer les successives versions que s’incloguin aquí, tot i que es recomana que l’usuari accedeixi a les mateixes cada vegada que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts de l’ portal.

Si l’usuari no accepta aquestes condicions generals o, si escau, les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut, l’usuari s’ha d’abstenir d’accedir a l’Portal o, si s’escau, a l’esmentat servei i / o contingut.

Amb caràcter general els serveis i continguts oferts a través del Portal estaran disponibles en valencià castellà i anglès, sense perjudici de la possibilitat -a reserva de l’APA – de possibilitar l’accés en qualsevol altre idioma.

L’APA, podrà modificar de forma unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració, contingut i serveis del Portal, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulin en el seu cas l’ús d’un determinat servei i / o contingut.

El cost de l’accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a l’accés a l’Portal anirà a càrrec exclusivament de l’usuari.
Per a una correcta visualització del Portal, l’usuari haurà de reunir unes condicions tècniques mínimes, detallades en la pàgina: Resolució Òptima.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, a l’Portal, sent conscient que Internet no és totalment segur.

Les dades i altres materials que apareixen en aquest lloc web s’han introduït seguint estrictes procediments de control de qualitat. La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització, si bé l’APA no es compromet a la seva actualització immediata ni es responsabilitza de el contingut d’aquest website. En particular, les dades aquí continguts no han de considerar-oficials, només es consideren dades oficials aquells publicats en els butlletins oficials.

L’APA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. En tot cas, l’APA no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, especialment els proporcionats per tercers.

D) CONDICIONS D’ÚS DELS DIRECTORIS D’EMPRESES QUE OPEREN AL PORT D’ALACANT

El titular en exclusiva dels directoris és l’APA i està protegit pels drets d’explotació i sui generis de l’Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i als efectes de l’esmentada norma, la APAes titular en exclusiva dels drets de reproducció, distribució , comunicació pública i transformació així com dels drets d’extracció, transferència permanent o temporal de la totalitat o d’una part substancial de l’Directori, de la reutilització dels mateixos i tota forma de posada a disposició el públic de la totalitat o d’una part substancial del seu contingut per mitjà de la distribució de còpies en forma de venda o una altra transferència de la seva propietat o per lloguer, transmissió en línia o en altres formes. La realització de qualssevol actes assenyalats en aquest paràgraf requerirà de l’autorització expressa i per escrit de l’APA.

Així mateix, queda prohibit a l’usuari del Portal la realització d’actes contraris a la legislació vigent tal com l’extracció i / o reutilització de la totalitat o d’una part substancial de l’contingut dels directoris així com l’extracció i / o reutilització repetides o sistemàtiques de parts no substancials del seu contingut quan suposen actes contraris a una explotació normal dels mateixos o que causin un perjudici injustificat als interessos legítims de l’APA.

L’APA adverteix l’usuari que els Directoris només podrà ser utilitzats amb finalitats privades i com a eina de consulta i contacte amb les empreses de el sector extraient i / o reutilitzant parts no substancials del seu contingut. Queda prohibit l’ús de les dades per a la realització d’activitats publicitàries sigui quin sigui el suport, sent l’usuari així mateix l’únic responsable de la realització de qualssevol altres actes contraris a la legislació vigent en matèria de protecció de dades (LOPD) i serveis de la societat de la informació (LSSICE).

E) CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI DE SITUACIÓ DE VAIXELLS AL PORT

El titular en exclusiva de la base de dades referent a la situació de vaixells en port és l’APA i està protegida pels drets d’explotació i sui generis atorgats pel Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i als efectes de l’esmentada norma, l’APA és titular en exclusiva dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació així com dels drets d’extracció, transferència permanent o temporal de la totalitat o d’una part substancial de la mateixa, de la seva reutilització i tota forma de posada a disposició de el públic de la totalitat o d’una part substancial del seu contingut per mitjà de la distribució de còpies en forma de venda o una altra transferència de la seva propietat o per lloguer, transmissió en línia o en altres formes. La realització de qualssevol actes assenyalats en aquest paràgraf requerirà de l’autorització expressa i per escrit de l’APA.

Així mateix, queda prohibit a l’usuari del Portal la realització d’actes contraris a la legislació vigent tal com l’extracció i / o reutilització de la totalitat o d’una part substancial de l’contingut de la base de dades així com l’extracció i / o reutilització repetides o sistemàtiques de parts no substancials del seu contingut quan suposen actes contraris a una explotació normal de la mateixa o que causin un perjudici injustificat als interessos legítims de l’APA.

L’APA adverteix l’usuari que la present base de dades només podrà ser utilitzada amb finalitats privades i com a eina de consulta i contacte amb les empreses de el sector extraient i / o reutilitzant parts no substancials del seu contingut. Queda prohibit l’ús de les dades per a la realització d’activitats publicitàries sigui quin sigui el suport, sent l’usuari així mateix l’únic responsable de la realització de qualssevol altres actes contraris a la legislació vigent en matèria de serveis de la societat de la informació (LSSICE ).

Respecte dels continguts publicats per l’APA a la base de dades, l’usuari de la mateixa queda advertit que l’APA no garanteix la veracitat i / o exactitud de les dades, sent en tot cas responsable de la mateixa el consignatari, persona o entitat que en cada cas l’hagi subministrat, quedant exonerada l’APA de les conseqüències i / o responsabilitats derivades de l’ús de la informació tenint en compte tals circumstàncies.

F) DRETS I OBLIGACIONS L’USUARI

L’usuari podrà:

– Accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis del Portal disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques, particulars o la necessitat de l’previ registre respecte de serveis i continguts específics, segons es determini en aquestes condicions generals o en les condicions particulars d’aquests serveis.

– Utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut. L’usuari podrà descarregar una única còpia de la pàgina web per a la seva visualització “off-line” amb fins personals i no comercials.

– Fer un ús correcte i lícit el lloc, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

Prohibicions

En cap cas l’usuari podrà:

– Accedir o utilitzar els serveis i continguts de el lloc amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma, l’accés als mateixos, en perjudici de l’APA o de tercers.

– Utilitzar els serveis, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia de l’APA.

– Introduir informació en el portal o emprar els serveis existents en el mateix amb la finalitat d’atemptar -directament o indirectament- contra els drets -i molt especialment els drets fonamentals i llibertats públiques- d’altres usuaris del Portal o de l’APA; que incitin o promoguin la realització d’actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscè, violent o que atemptin contra la Llei, la moral o els bons costums. A aquests efectes, per informació s’entendrà, amb caràcter delimitatiu però no limitador: textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, dades, notes, etc.

– Incloure hipervincles en les seves pàgines web particulars o comercials a aquest Portal incomplint les condicions previstes per a això.

– Utilitzar els serveis i continguts oferts a través del Portal de forma contrària a les condicions generals d’ús i / o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut, i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta de usuaris.

– Realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés a el lloc pels usuaris, així com dels hipervincles als serveis i continguts oferts per l’APA o per tercers a través del Portal.

– Utilitzar el Portal com a via d’accés a Internet per a la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

– Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el Portal o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos; o l’accés no autoritzat a qualssevol continguts i / o serveis del Portal.

– Eliminar o modificar sigui com sigui els dispositius de protecció o identificació de l’APA o els seus legítims titulars que puguin contenir els continguts allotjats en el portal, o els símbols que l’APA o els tercers legítims titulars dels drets incorporin a les seves creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en aquest portal.

– Incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de l’APA.

– Reproduir totalment o parcialment el Portal en un altre lloc o pàgina web i sense complir les condicions previstes per a això.

– Realitzar emmarcats a l’Portal oa les pàgines web accessibles a través del mateix que oculten o modifiquen -amb caràcter delimitatiu però no limitador- continguts, espais publicitaris i marques de l’APA o de tercers, amb independència o no que suposen actes de competència deslleial o de confusió.

– Crear marcs dins d’un lloc web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixin la pàgina principal i / o les pàgines accessibles a través de la mateixa, corresponents a l’Portal sense la prèvia autorització de l’APA.

– Incloure en un lloc web de la seva responsabilitat o propietat un hipervincle que generi una finestra o sessió del programari de navegació emprat per un visitant, usuari o client del seu lloc web, en què s’incloguin marques, noms comercials o signes distintius de la seva propietat ia través del qual es mostri la pàgina web principal del Portal o alguna de les pàgines accessibles a través del mateix.

– Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobi subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.

– Realitzar qualsevol acció que suposi la reproducció, distribució, còpia, lloguer, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar que suposi la modificació o alteració, de tot o part dels continguts i serveis del Portal o l’explotació econòmica dels mateixos, sense l’autorització prèvia i per escrit de l’APA o de l’tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaigui sobre els serveis o continguts del Portal i fora de perill del que disposa aquestes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l’ ús d’un servei i / o contingut existent en el portal.

G) DRETS DE L’APA

L’APA, es reserva els següents drets:

– Modificar les condicions d’accés a l’Portal, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut del Portal.

– Establir condicions particulars i, si escau, l’exigència d’un preu o altres requisits per a l’accés a determinats serveis i / o continguts.

– Limitar, excloure o condicionar l’accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d’utilització correcta del Portal pels mateixos conforme a les obligacions i prohibicions assumides pels mateixos.

– Finalitzar la prestació d’un servei o subministrament d’un contingut, sense dret a indemnització, quan el mateix resulti il·lícit o contrari a les condicions establertes per als mateixos, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut del Portal.

– Modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del Portal, així com actualitzar, modificar o suprimir tot o part dels continguts o serveis i condicions d’accés i / o ús del Portal, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

– Denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ l’accés a l’Portal a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

– Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulti convenient per a la protecció dels drets d’APA, com de tercers que presten els seus serveis o continguts a través del Portal, sempre que resulti procedent.

– Exigir la indemnització que pugui derivar per l’ús indegut o il·lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través del Portal.

H) EXEMPCIÓ I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’APA

L’APA, queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents:

– Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible aquest portal, independentment de la classe de connexió utilitzada per l’usuari.

– Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés a l’Portal, així com per disponibilitat i continuïtat de l’funcionament del Portal o dels serveis i / o continguts en el mateix, quan això es degui a una causa aliena a l’àmbit de control de l’APA, ja provingui directament o indirectament d’aquesta.

– L’APA, no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d’accés als mateixos, que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis a el públic:

Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari de l’servei.

Serveis d’accés a l’esmentada xarxa.

Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades.

Subministrament de continguts o informació.

Servei de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris.

Facilitació d’enllaços a continguts o instruments de cerca.

– L’APA, en cap moment, assumeix responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació, continguts, productes i serveis -amb caràcter delimitatiu però no limitador- prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferts per tercers aliens a l’APA -inclosos els prestadors de serveis la societat de la informació- a través d’un Portal a què pugui accedir mitjançant un enllaç existent en aquest portal.

– De el tractament i utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a l’APA, així com la pertinència de la informació sol·licitada per aquests.

– De la qualitat i velocitat d’accés a l’Portal i de les condicions tècniques que ha de reunir l’usuari per tal de poder accedir a l’Portal i als seus serveis i / o continguts.

– L’APA, no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés i / o funcionament dels serveis i / o continguts del Portal, a causa d’un cas de força major. “Cas de força major” significarà totes aquelles causes que no s’hagin pogut preveure, o que encara previstes fossin inevitables, i que donen com a resultat l’incompliment de qualssevol de les seves obligacions. Entre elles, però no de forma limitadora, les vagues, tant dels seus propis treballadors com de treballadors aliens, insurreccions o revoltes, així com normes dictades per qualsevol autoritat civil o militar, catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, guerres, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major.

– L’usuari del Portal respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’APA directament o indirectament, per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regeixi la utilització del Portal.

I) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix que els continguts i serveis oferts a través del Portal -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html de la mateixa, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’aquest portal correspon a l’APA. Quant als continguts inclosos al Portal dels drets d’autor i d’explotació econòmica són propietat de l’APA o, si escau, de terceres persones o entitats, i en ambdós casos es troben protegits per les lleis vigents de propietat intel·lectual.

Si l’actuació o omissió culpable o negligent directament o indirectament imputable a l’usuari del Portal que origini la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’APA o de tercers – existeixi o no benefici per al mateix- originés a l’APA danys, pèrdues , obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, pleit o procediment, sigui civil, penal o administratiu, l’APA tindrà dret a dirigir-se contra l’usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualsevol quantitats indemnitzatòries, incloent – a títol enunciatiu i no limitador- danys morals i imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que pogueren resultar per a la seva reparació, imports de sancions o sentències condemnatòries, el dels interessos de demora, el cost del finançament d’ambdues quantitats que p udiera resultar per a la part contrària, les costes judicials i l’import de la defensa en qualsevol procés en què pugues resultar demandada per les causes anteriorment exposades, pels danys i perjudicis ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d’exercir qualsevol altres accions que en Dret li correspongui.

J) HIPERENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del Portal de l’APA s’han de sotmetre a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal.

No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del Portal sense la prèvia autorització expressa de l’APA.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal ni sobre els serveis o continguts del mateix.

Excepte aquells signes que formin part del “hiperenllaç”, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a l’APA, llevat autorització expressa d’aquesta.

L’establiment del “hiperenllaç” no implicarà l’existència de cap tipus de relació entre l’APA i el titular de la pàgina web o de l’portal des del qual es realitzi.

L’APA no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi el “hiperenllaç” ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

Qualsevol “hiperenllaç” a l’Portal, s’efectuarà a la pàgina principal.

K) ENLLAÇOS

L’APA rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades per enllaços amb el Portal, o que no siguin gestionades directament pel nostre administrador de la mateixa.

La funció dels enllaços que apareixen en aquest portal té només finalitat informativa i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.

J) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament a l’APA certes dades de caràcter personal. L’APA tractarà automatitzadament aquestes dades amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privadesa.

L) DURADA I ACABAMENT

La prestació de servei del Portal i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. L’APA, tot i això, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei del Portal i / o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat a l’respecte a les corresponents condicions particulars. Quan això sigui raonablement possible, l’APA advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació de servei de Portal i dels altres serveis.

M) ACORD COMPLET

Aquestes condicions generals contenen totes les condicions convingudes per les parts amb relació a l’objecte de les mateixes i es consideraran com inexistents qualssevol declaracions, compromisos o promeses, verbals, escrites o implícites, anteriors a aquestes condicions amb relació a l’objecte de les mateixes.

El fet que qualsevol de les parts no exigeixi en un moment determinat el respecte d’alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del Portal, no pot ser interpretat per l’altra com la renúncia a exigir ulteriorment el seu compliment.

N) NUL·LITAT I ANUL·LABILITAT

En el cas que qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut resulti anul·lable o nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules de les mateixes, les quals romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat provi que sense la clàusula que resultés nul·la o anul·lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents Condicions.

O) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora de el present contracte, l’espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se de la mateixa als jutjats i tribunals d’Alacant.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’APA

La AUTORITAT PORTUÀRIA D’ALACANT, desitja posar en coneixement dels usuaris del lloc web la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que recull dels mateixos amb motiu de la visualització del Portal o de la utilització dels serveis oferts en el mateix.

Per dada de caràcter personal s’entén qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables.

La recollida de dades personals, el tractament i la seva utilització posterior se subjecten a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i la seva normativa complementària. L’APA, només serà responsable i garantirà la confidencialitat i seguretat respecte de les dades de caràcter personal que recapti de l’usuari a través del Portal, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que actuïn fora del Portal.

Quan es recullen dades de caràcter personal dels usuaris en el Portal?

La recollida de dades de caràcter personal podrà realitzar-se, principalment, a través de l’emplenament per l’usuari de formularis -presents o futurs-, continguts al Portal de l’APA; l’enviament per l’usuari de correus electrònics a l’APA per mitjà de les adreces electròniques que figuren en el Portal, així com per mitjà de l’ompliment per l’usuari dels formularis de registre -presents o futurs-, que permeten accedir a la descàrrega d’arxius i aplicacions ofertes per l’APA al Portal i en els que s’identifiqui a l’APA com a responsable de les dades demanades per mitjà dels mateixos.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals facilitades s’incorporaran i seran tractades en un fitxer titularitat de l’APA, amb la finalitat de manteniment de relacions de l’Autoritat Portuària d’Alacant.

Li comuniquem que els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercitar-se mitjançant sol·licitud escrita, adreçada a la Secretaria General de l’APA, a l’adreça Moll de Ponent, 11-03001-Alacant, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.

Per tractament de dades personals s’entendrà aquelles operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

Respecte de les dades personals recollides per e-mail i / o emplenament dels formularis que figuren en el Portal, les finalitats de tractament seran les corresponents a la sol·licitud formulada per l’usuari, podent consistir en les següents: gestionar la informació sol·licitada, enviar per correu electrònic la informació sol·licitada, mantenir un registre d’usuaris registrats, permetre l’accés a les descàrregues d’arxius i aplicacions sol·licitades així com atendre els comentaris, suggeriments o consultes que siguin formulades per l’usuari.

La comunicació de dades a l’APA ha de ser veraç i actual.

Si l’usuari és menor d’edat o incapaç, l’APA adverteix de la necessitat de comptar amb el consentiment dels seus pares tutors o representants legals per a la comunicació de les seves dades personals, de manera que l’APA prega que s’abstingui d’utilitzar el servei de correu electrònic i / o emplenament de formularis si no compta amb el consentiment de pares, tutors o representants legals, sense ser en altre cas l’APA responsable de les actuacions de el menor o incapaç.

Drets que assisteixen a l’usuari com a titular de les seves dades personals

L’usuari podrà en tot moment conèixer quines dades han estat demanades i tractades per l’APA sobre la seva persona; rectificar la informació que resulti inexacta; cancel·lar aquestes dades o oposar-se al seu tractament, limitat aquest últim dret als casos en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament de les seves dades, sempre que una llei no disposi el contrari, i quan existeixin motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal, o quan el tractament de les seves dades personals s’efectuï amb fins publicitaris i de prospecció comercial.

L’exercici d’aquests drets per part de l’usuari haurà de realitzar dirigint una comunicació escrita, juntament amb la fotocòpia de el Document Nacional d’Identitat o un altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat de l’usuari, a la següent adreça: Autoritat Portuària d’Alacant, Moll de ponent, 11, 03001 Alacant, o aquella que la substitueixi en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació ha de contenir la següent informació:

Nom i cognoms de l’usuari.

Petició en què concreta la sol·licitud.

Domicili a efectes de notificacions, data i signatura de l’usuari.

Documents acreditatius de la petició que formula, si s’escau.

L’APA posa en coneixement dels usuaris que l’exercici d’aquests drets és personalíssim, de manera que únicament el propi usuari podrà exercir aquests drets respecte de les dades personals de què és legítim titular. No obstant això, i en els casos en què excepcionalment s’admeti, el representant autoritzat de l’usuari podrà exercitar els drets que a aquest li assisteixen en els termes exposats, sempre que acompanyi la mencionada comunicació amb el document acreditatiu de tal representació.

L’APA informa que l’exercici dels citats drets per un tercer no autoritzat legalment per l’usuari, podria suposar la comissió de delicte de descobriment i revelació de secrets previst per l’apartat segon de l’article 197 de el Codi Penal, castigat amb penes de presó de un a quatre anys i multa de dotze a vint-; sense perjudici d’altres conseqüències a què haguera d’enfrontar-se a conseqüència de qualssevol accions civils o administratives a què tinguessin dret tant l’usuari legítim titular de les dades personals com l’APA.

Recomanacions als usuaris

L’APA recomana als usuaris que utilitzin les ultimes versions dels programes informàtics atesa la incorporació en aquests de majors mesures de seguretat.

Igualment, l’APA recomana als usuaris utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguin al seu abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per a protegir la confidencialitat i integritat de les seves dades en la mesura que li resulti necessari , atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

L’APA recorda als usuaris que Internet no sempre és tot com desitjaríem de segura, per la qual cosa han d’adoptar les mesures tècniques necessàries i adequades per tal d’evitar el tractament no autoritzat de les seves dades.

L’APA adverteix als usuaris que sempre que proporcionen informació personal per Internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., tinguin present que la dita informació pot ser demanada i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris, per el que l’APA, recomana als usuaris que s’informin sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visiten.

L’APA adverteix als usuaris que tinguin present que, llevat que empren mecanismes de xifrat, el correu electrònic a Internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, el que s’ha de tenir en compte sempre que es facin servir. Si no volen publicar la seva adreça de correu electrònic, configuren el seu navegador perquè no deixi la seva adreça de correu en els servidors web als quals accedeixen.