Qualitat de l’aire

Un dels majors reptes que l’APA està escometent resideix en la millora de la qualitat de l’aire de l’entorn portuari, especialment en el control de les emissions produïdes per fonts difuses, i en concret, per la manipulació de granel sòlids a la intempèrie.

Les mesures que l’APA ha implementat per a garantir que es complisquen els objectius de qualitat de l’aire ambiental exigits per la normativa vigent són de dos tipus: d’una banda, correctores, mitjançant la implementació de barreres paravents, canons nebulitzadors i difusors d’aigua per a la humidificació dels apilaments i/o creació d’una atmosfera humida de suport a les pantalles així com la localització de llava-rodes en les àrees de major trànsit; per un altre, a través d’un millor control operacional, de manera que s’intervé directament sobre les operacions de manipulació a partir d’unes determinades condicions de direcció i velocitat del vent, entre altres factors.

A fi d’aconseguir aquests objectius, des de la Divisió de Medi Ambient es realitza un monitoratge en continu dels nivells d’immissió (PM10) que es recullen en les quatre estacions de control de la qualitat de l’aire que l’APA té situades en zones de contacte amb la ciutat, i que estan connectades a la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. Així mateix es disposa de diverses estacions meteorològiques que ens permet establir i controlar els rangs de seguretat operacional.

Autocontrol d’immissió de partícules PM10 (Reial decret 102/2011)

L’Autoritat Portuària d’Alacant disposa d’un mesurador que realitza mesuraments en continu de partícules PM10, la qual cosa ens permet obtindre dades en temps real de la qualitat de l’aire.