Qualitat

La Autoritat Portuària d’Alacant te certificat el seu Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma UNE EN ISO 9001:2015 amb el següent abast: Gestió de concessions i autoritzacions amb ocupació de domini públic, d’escala de vaixells i de serveis portuaris. Aquesta certificació a sigut emesa per l’organisme Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Durant el temps que porta implantada aquesta norma, des de l’any 2003, a més de vetlar pel compliment dels requisits en els serveis prestats, s’ha posat l’accent en la reducció dels temps de tramitació d’atorgaments d’autoritzacions i concessions portuàries, aixina com millorar la satisfacció dels clients. L’any 2012 es va ampliar l’abast del sistema a la gestió d’escales de vaixells, i l’any 2018 es va ampliar a la gestió de serveis portuaris, abastant el procés de millora continua les tres principals àrees de negoci de l’Autoritat Portuària d’Alacant.