Política de privacitat

El tractament de dades personals realitzat a través d’aquest lloc web de l’Autoritat Portuària d’Alacant, (d’ara endavant APA) es regula segons el que estableix normativa europea de protecció de dades – Reglament (UE) 2016/679 – Reglament General de Protecció de dades (RGPD) -, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa en matèria de protecció de dades que sigui d’aplicació, a l’objecte de garantir en tot moment el dret fonamental a la protecció de dades de les persones usuàries del mateix.

La present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que l’assisteixen en virtut de l’RGPD, sense perjudici d’aquella altra informació de caràcter que es posa a disposició dels interessats en els diferents formularis de recollida de dades de l’APA.

1.- Responsable de l’tractament

El responsable de l’tractament de les dades tractades en aquest lloc web és: Autoritat Portuària d’Alacant amb CIF: Q-0367005-F, domicili en Moll de Ponent, 11 Alacant (Espanya) i telèfon 965.130.095.

Així mateix, l’informem que l’APA compta amb una delegada de Protecció de Dades, amb qui es podrà posar en contacte a través de la següent adreça: dpd@puertoalicante.com, o mitjançant escrit dirigit a el domicili d’Autoritat Portuària d’Alacant a la atenció del “Delegada de Protecció de Dades”.

2.-Dades personals

L’APA recopila dades de caràcter personal per poder accedir i prestar-li alguns dels serveis prestats a través d’aquest lloc web. Algunes d’aquestes dades les facilita directament, per exemple, quan s’emplena un formulari de sol·licitud i altres són obtinguts indirectament amb tecnologia com és el cas de les cookies.

Els mitjans utilitzats per l’APA per a la recollida i posterior tractament de dades personals són:

 • Formularis: A través de formularis, l’APA recopila dades de caràcter personal per accedir i prestar-li els diferents serveis d’aquesta web.
 • Correus electrònics: Les adreces de correu electrònic establertes al lloc web d’APA seran considerades com a possibles mitjans per a la recollida de dades personals.
 • Cookies: L’APA pot utilitzar (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització d’aquest lloc web, així com per al conèixer el tràfic d’usuaris de la nostra web. Per a més informació consulteu la Política de Cookies.
 • Xarxes socials: L’APA disposa de diferents xarxes socials a què pot accedir des dels enllaços habilitats a la web.

Les dades sol·licitades en els formularis disponibles en el lloc web són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. En la utilització d’altres mitjans per a la remissió de dades a l’APA, la persona usuària haurà d’aportar únicament aquella informació que sigui precisa en cada cas.

En aquest sentit, la persona usuària assumirà les possibles responsabilitats derivades de les dades excessius o inadequats que, voluntàriament, decideixi facilitar a l’APA a través dels mitjans de recollida de dades establerts.

3.-Limitacions en el tractament 

L’APA no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals a través dels mitjans habilitats en aquest lloc web (cumplimentació dels formularis web habilitats per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant l’enviament de correus electrònics). Per tant, les persones que facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys, quedant l’APA eximit de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

En aquells casos en què els serveis oferts per l’APA estiguin destinats a menors de 14 anys s’habilitaran els mitjans per demanar l’autorització dels pares o tutors legals del / la menor, prèvia identificació dels mateixos.

4.- Informació en la recollida de dades

Sempre que es procedeixi a la recollida de dades a través d’un formulari (en línia o en format descarregable) o altres canals de comunicació establerts en el lloc web, s’informarà la persona afectada segons el que estableix la vigent normativa de protecció de dades.

La informació a les persones afectades serà facilitada segons el mitjà utilitzat:

 • Formularis (online i format descarregable): la informació estarà inclosa en el propi formulari.
 • Correus electrònics: la informació estarà disponible a la seu electrònica de l’APA – Transparència. Deure d’informació.
 • Cookies: la informació està disponible a la Política de Cookies.

La persona usuària es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades. En el supòsit de produir-se alguna modificació en les dades de la persona usuària, els canvis hauran de ser comunicats a l’APA per tal de mantenir-les actualitzades.

5.- Registre d’Activitats de Tractament

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l’APA porta a terme, en compliment de l’article 30 de l’Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Veure Registre d’Activitats de Tractament.

6.- Mesures de seguretat

L’APA adopta les mesures de seguretat adequades d’acord amb el que preveu la vigent normativa de protecció de dades per tal de garantir el dret fonamental a la protecció de dades de les persones usuàries d’aquest lloc web.

Les mesures de seguretat implantades corresponen a les establertes en l’annex II (Mesures de seguretat) de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que es troben descrites en els documents que conformen la Política de seguretat de l’APA, així mateix, s’han aplicat aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc a el qual estan exposats les dades personals tractades en aquest lloc web.

7.- Drets

Les persones afectades poden exercitar tots els seus drets a la seu electrònica de l’APA o enviant sol·licitud a l’adreça postal: Autoritat Portuària d’Alacant Moll de Ponent, 11 03001 Alacant (Espanya) indicant en l’assumpte: Ref. Protecció de Dades.

Els drets de les persones afectades són:

 • Obtenir confirmació sobre si l’APA està tractant les seves dades personals.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessitats per les quals van ser recollides.
 • La limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas; només seran conservats per l’APA per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició a l’tractament de les seves dades, en aquest cas, l’APA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Inclòs el tractament de les seves dades per decisions individuals automatitzades.
 • La portabilitat de les dades perquè siguin facilitades a la persona afectada o transmesos a un altre responsable, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Quan el tractament de les dades estigui basat en el consentiment té dret a revocar-lo en els termes i condicions establerts en la vigent normativa de protecció de dades.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el delegat / a de Protecció de Dades de l’APA.

Skip to content