Qualitat de l’aigua

L’APA requereix disposar d’una adequada caracterització de totes les variables ambientals dins del seu àmbit de gestió, sent la qualitat de les aigües portuàries un dels objectius prioritaris en matèria de control i seguiment ambiental.

La necessitat d’establir protocols d’actuació estandarditzats en l’àmbit de l’enginyeria marítima es va traduir en el desenvolupament del Programa ROM: Recomanacions d’Obres Marítimes. Amb la constitució de la Comissió Tècnica encarregada del seu desenvolupament l’any 1987, es va iniciar la redacció d’una sèrie de Normes Tècniques que estableixen els procediments, mètodes i criteris d’execució en les obres marítimes i portuàries executades en els ports de titularitat estatal.

L’amplitud de la temàtica de les Recomanacions va fer necessària l’estructuració de les mateixes en diverses sèries temàtiques. Entre elles, la Sèrie 5: Obres Marítimes i Portuàries en l’Entorn Litoral, recollia el document “ROM 5.1. Qualitat de les Aigües Litorals en Àrees Portuàries» el perfeccionament de les quals va culminar l’any 2013 amb l’actualització de la ROM 5.1-13, la qual va incorporar el calibratge d’alguns aspectes de la proposta metodològica original. La finalitat d’aquesta, en la qual es conjuguen aspectes normatius, metodològics i tecnològics, és actuar com a document base en la planificació i desenvolupament de sistemes de gestió de la qualitat de les aigües portuàries. Aquesta metodologia és la que l’Autoritat Portuària empra per al control i seguiment de la qualitat de les aigües.

Avaluació de l’estat de la massa d’aigua.

El Port d’Alacant, igual que la resta de ports d’interès general, està designat com a massa d’aigua costanera molt modificada. Per a aquestes masses, els criteris emprats per a la seua valoració són els establits en el Reial decret 817/2015, i l’any de referència a partir del qual s’executa el control i seguiment la ROM 5.1-13 és el 2019.

En la següent taula es mostra la valoració de l’estat obtinguda (massa d’aigua C0161, CHJ):

Avaluació de l’estat de la massa C0161 “Port d’Alacant” (any 2019)

Massa Potencial ecològic Estat químic ESTAT GLOBAL
C0161 Bo o superior Bo Bo o millor

Considerant enguany com a referència per al seguiment i control, l’APA realitza controls periòdics de les aigües i sediments portuaris, estant previst que es complete el primer cicle de control en 2021. Aquest cicle pertany al programa de control anual del període 2021-2024.