Informació institucional

L’Autoritat Portuària d’Alacant, com la resta de les Autoritats Portuàries, es regeix pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

L’Autoritat Portuària d’Alacant és un organisme públic dels previstos en la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei General Pressupostària, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, així com plena capacitat d’obrar; depén del Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, a través de Ports de l’Estat, que es regeix per la seua normativa específica, per les disposicions de la Llei General Pressupostària que li siguen aplicable i, supletòriament per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Competències de l’Autoritat Portuària d’Alacant.

Corresponen a l’Autoritat Portuària d’Alacant les següents competències:

  • La prestació dels serveis generals, així com la gestió i control dels serveis portuaris per a aconseguir que es desenvolupen en condicions òptimes d’eficàcia, economia, productivitat i seguretat, sense perjudici de la competència d’altres organismes.
  • L’ordenació de la zona de servei del port i dels usos portuaris, en coordinació amb les Administracions competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme.
  • La gestió del domini públic portuari i de senyals marítims que els siga adscrit.
  • L’optimització de la gestió econòmica i la rendibilització del patrimoni i dels recursos que tinguen assignats.
  • El foment de les activitats industrials i comercials relacionades amb el trànsit marítim o portuari.
  • La coordinació de les operacions de les diferents maneres de transport en l’espai portuari.
  • L’ordenació i coordinació del trànsit portuari, tant marítim com terrestre.
Skip to content