Referencials Específics de Qualitat de Servei

El Text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant (Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre) es dóna suport, per incidir en la millora i eficiència de l’servei global prestat a el comerç i a el transport, a la certificació de serveis, utilitzant-la com a instrument objetivador de bonificacions en taxes portuàries lligades a una millora de la qualitat en la prestació de serveis en els ports d’interès general. En l’article 245 apartat 2b) de l’esmentat text refós, s’estableix una bonificació de l’15 per cent a la quota de la taxa d’activitat per als prestadors de serveis portuaris, o els titulars d’una concessió o autorització de Terminal marítima de mercaderies, o d’estacions marítimes, que disposin d’una certificació de serveis obtinguda sobre la base dels Referencials de Qualitat de Servei que aprovi Ports de l’Estat, o dels Referencials específics que, en desenvolupament d’aquells, aprovi, si escau, l’autoritat portuària corresponent.

La certificació s’emetrà per la corresponent entitat de certificació, que haurà d’estar degudament acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), d’acord amb UNE-EN 45011. Al principi, per poder abordar i completar el procés d’acreditació, Ports de l’Estat dóna la corresponent autorització a les entitats de certificació.

L’Autoritat Portuària d’Alacant ha aprovat fins a la data els següents Referencials específics, en desplegament dels Referencials de Qualitat de Servei aprovats per Ports de l’Estat, que contenen les característiques de qualitat de servei que serveixen de referència per a una certificació de tercera part a la que es puguin sotmetre, voluntàriament, els prestadors de serveis portuaris, o els titulars d’una concessió o autorització de Terminal marítima de mercaderies, o d’estació marítima, que vulguin contribuir a la millora de la qualitat de servei que ofereix el port i beneficiar-se de la esmentada bonificació en la taxa d’activitat:

Skip to content