Política de qualitat

El president de l’Autoritat Portuària d’Alacant (d’ara endavant APA) considera prioritària l’existència d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, amb finalitat – respectant tots els requisits legals i reglamentaris en vigor-prestar un servei als seus clients, reals i potencials , que satisfaci els seus requisits i expectatives, mitjançant la millora contínua de la qualitat dels serveis que presta.

Per a això, el Sistema de Gestió de la Qualitat ha de ser revisat periòdicament, a l’objecte ha un Comitè de Qualitat, que haurà d’establir i seguir els objectius de qualitat de l’APA, estudiar els suggeriments de millora que es rebin i les no conformitats detectades, així com les necessitats de formació del seu personal o d’un altre tipus de recursos que es consideren necessaris.

En particular, s’han de millorar els terminis de tramitació dels serveis prestats, per la qual cosa resulta necessari realitzar un seguiment de control dels mateixos i, en base als seus resultats, establir objectius concrets destinats a satisfer la satisfacció dels clients.

Una part essencial de el Sistema de Gestió de la Qualitat ha d’ésser inculcar en el quefer diari dels professionals de l’APA del principi de “prevenció” davant el de “correcció” d’errors.

Com succeeix en qualsevol empresa de serveis, el recurs més important amb què compta l’APA per complir la seva missió i assolir els seus objectius, és el conjunt dels professionals que componen la seva plantilla. Per això, resulta imprescindible que aquests professionals estiguin informats, formats i motivats per contribuir a el creixement continuat de l’empresa.

Periòdicament, i mitjançant auditoria interna, haurà d’avaluar l’eficàcia de el desenvolupament del que preveu el Sistema de Gestió de la Qualitat per assolir els objectius establerts per l’APA.